strona główna szkoły

   

Motto: „Droga do zdrowia jest prosta, gdy ją znasz”

 

„Żyj mądrze - zdrowo i sportowo”

Program profilaktyczno- edukacyjny z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia, realizowany w Zespole Szkól Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni w ramach zadań Szkoły Promującej Zdrowie , przy częściowym wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego we Wrześni

1. CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 15 marzec 2012 – 15 grudzień 2012 / z przerwą wakacyjną/

2. CELE PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest realizacja hasła: „Żyj mądrze – zdrowo i sportowo” poprzez :

  • propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia w integracji ze środowiskiem;

  • Kształtowanie postaw prospołecznych

  • Kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu, jego poprawie i ochronie

Obszary działalności:
1. Aktywność ruchowa.
2. Kształtowanie nawyków prawidłowego żywienia
3.Kształtowanie nawyków higienicznych.
4. Kształtowanie właściwych relacji i postaw prospołecznych.
5. Pierwsza pomoc.

Sposoby realizacji:
> Festyn sportowo – rekreacyjny
> Przeglądy jamy ustnej
> Spotkanie integracyjne „mikołajki na sportowo”
> Spotkania ze specjalistami
> Redagowanie gazetki – metoda projektu
> Konkursy : sportowe, wiedzy, plastyczne, literackie,
> Kursy pierwszej pomocy
> Zajęcia edukacyjne
> Wystawy plakatów
> Zajęcia instruktażowe
> Kampanie profilaktyczne
> Pedagogizacja rodziców, spotkania integracyjne
> Zajęcia edukacyjne
> Wycieczka
> Lekcje przedmiotowe , lekcje wychowawcze .

3. PRZEWIDYWANE ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Zakładamy, że po realizacji projektu „Żyj mądrze- zdrowo i sportowo” zostaną osiągnięte jego cele, co da efekt dalszej ewaluacji zainteresowań uczniów w stronę animowania zdrowego stylu życia.
Zakładane rezultaty:
Przewidujemy , że po realizacji programu uczniowie będą dbać o higienę osobistą i otoczenia, poznają zasady racjonalnego odżywiania i zastosują je w praktyce. Zrozumieją też w jaki sposób sprawność fizyczna i aktywność ruchowa wpływa na ich zdrowie i życie. Udział w zajęciach z zakresu ratownictwa przedmedycznego nauczy dużą grupę młodzieży niesienia pomocy w przypadkach nagłych stanów zagrożenia życia. Mamy nadzieję , iż proponowany projekt pozytywnie wpłynie na:
- wzrost świadomości potrzeb dbania o zdrowie swoje i innych,
- wzrost aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, pobudzanie naturalnej potrzeby ruchu,
- nabycie umiejętności i nawyków do poprawienia własnego sposobu odżywiania, dbania o higienę
- zwiększenie świadomości stosowania zasady fair play
- poprawa umiejętności współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem,
- rozbudzanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego, integrowanie ze środowiskiem,
- stosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniami,
- umiejętność planowania zdrowego stylu życia i podejmowania skutecznych działań w tym zakresie,
- wzbogacenie form współpracy z uczniami, rodzicami, społecznością lokalną,.

FORMY PRACY: indywidualna i grupowa .Praca w małych grupach, dyskusja, burza mózgów, symulacja, praca twórcza, redagowanie gazetki, konkursy plastyczne, sportowe i wiedzy, doświadczenie, metoda projektu.

UWAGI KOŃCOWE: Każdy człowiek kształtuje swój los, odpowiada za swoje życie. Odnosi się to również do zdrowia. Zdrowie jest środkiem do osiągnięcia lepszej jakości życia. „Zdrowie, to nie tylko brak choroby , to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego organizmu”/ za WHO/. Zdrowie jest więc pojęciem pojmowanym holistycznie. Wspólną płaszczyzną różnorodnych oddziaływań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia dzieci i młodzieży jest wypracowanie świadomej postawy prozdrowotnej – zdrowego stylu życia. Jest to główny cel Szkoły Promującej Zdrowie, do jakiej należymy.
Program „Żyj mądrze- zdrowo i sportowo powstał w oparciu o powyższe założenia. Ma pobudzać w uczniach chęć do tworzenia własnego stylu życia, jako człowieka aktywnego, chętnego do działania na rzecz polepszania własnego zdrowia i otoczenia. Program ma charakter długotrwałych, stałych i urozmaiconych oddziaływań możliwych do realizacji w codziennych kontaktach z uczniami. Jest dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły specjalnej.

Harmonogram działań

POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA & OBSZARY DZIAŁAŃ

TERMINY REALIZACJI DZIAŁAŃ

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

UWAGI

Ogólnoszkolna akcja promująca realizację projektu. Ogłoszenia na gazetkach szkolnych , plakaty, ulotki, informacje na stronie internetowej szkoły.
Przekazanie informacji o projekcie na zebraniu z rodzicami oraz posiedzeniu Rady Pedagogicznej, podczas indywidualnych rozmów z uczniami i rodzicami
15 -23 marzec 2012 Szkolny koordynator ds. edukacji i promocji zdrowia – autor projektu
we współpracy z wychowawcami klas i uczniami
 
Kształtowanie nawyków higienicznych Marzec/kwiecień & wrzesień/październik
1.Jak prawidłowo dbać o uzębienie- zajęcia edukacyjno-instruktażowe, pokaz filmów. 26.03.- 13.04. Szkolny koordynator ds.edukacji i promocji zdrowia we współpracy z pielęgniarką szkolną  
2. Przeglądy jamy ustnej w przychodni stomatologicznej około 4.04.-19.04.
oraz 15.11.-30.11.
jw. we współpracy z przych.stomatologiczną D.Drela
I.Orwat
Termin przeglądu stomatologicznego uzgadniany jest z gabinetem stomatologicznym
3. Konkursy:
- plastyczny dla SP
- wiedzy dla Gimnazjum
20.04.-30.04.
15.11.- 30.11.
Koordynator i realizatorzy projektu D.Drela
B.Szpojda
A.Masłowska
4.Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży -nietypowe zajęcia sportowe na wesoło / zajęcia dla uczniów SP 29.10.
Koordynator i realizatorzy we współpracy z nauczycialmi wf D.Drela
K.Przysiuda
5.Czystość wokół nas – recykling; redakcja gazetki szkolnej; praca z zespołem redakcyjnym uczniów 20-27.04.
Koordynator i realizatorzy we współpracy z nauczycielem przyrody D.Drela
B.Szpojda
E.Zakrzewska
6.Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży - wycieczka do ośrodka turystyki leśnej w Czeszewie dla uczniów klas I-III SP około 27.09.
Koordynator we współpracy z
wychowawcą klasy I-III SP
D.Drela
M.Witkowska
M.Masłowska
Aktywność ruchowa.
1.Opracowanie zestawu ćwiczeń śródlekcyjnych – wdrożenie na lekcjach SP 7.05.-25.05. Koordynator i realizatorzy we współpracy z wychowawcami klas D.Drela
K.Przysiuda
2.Festyn sportowy dla szkoły z okazji Dnia Dziecka promujący aktywność ruchową;
- opracowanie programu festynu
-zabezpieczenie stanowisk , materiałów, przydział prowadzących, akcja informacyjna
- nietypowe konkurencje sportowe o charakterze zabawowym dla uczniów klas I-III SP i klas„życia”
-konkurencje sportowe indywidualne/ 7 stanowisk konkurencyjnych/
-konkurencje zespołowe/2X6/
- sztafety /1/
- posiłek regeneracyjny
- zadania na orientację
-pokazy udzielania I pomocy/ współpraca z ZR PCK)
- podsumowanie wyników
- wręczanie nagród i dyplomów
1.06.

do 28.05.


1.06.
Koordynator i realizatorzy projektu we współpracy z nauczycielami wf D.Drela
K.Przysiuda
B.Szpojda
M.Witkowska
A.Masłowska

Szczegółowy program Festynu sportowego zostanie przedstawiony przez koordynatora do 28.05.br.

3.Jak sport wpływa na nasze zdrowie? – redagowanie gazetki z zespołem uczniowskim; nr specjalny
- urazy i kontuzje w sporcie, sposoby ich unikania;
-zasady fair- play
-korzyści i zasady biegania
-styl życia a zdrowie człowieka
14.05.- 01.06. Koordynator i realizatorzy projektu we współpracy z nauczycielami i uczniami D.Drela
B.Szpojda
A.Masłowska
4. Konkurs plastyczny- człowiek w ruchu 14-28.05.
/ 3 nagrody +1 wyróżnienie/
Koordynator we współpracy z realizatorami projektu D.Drela
B.Szpojda
A.Masłowska
5.Zachęcanie uczniów do aktywności ruchowej- 500 kroków każdego dnia, eksperyment 14.05.-20.05. Realizatorzy projektu D.Drela
B.Szpojda
K.Przysiuda
Kształtowanie nawyków prawidłowego żywienia
1. Gazetki i plansze na temat zdrowego żywienia – uczniowski zespół redakcyjny około 1.10.-20.10. Koordynator we współpracy pozostałymi podmiotami kadrowymi projektu i uczniami D.Drela
B.Szpojda
2.Spotkanie z ekspertem- jadłospis mojego dziecka październik- wywiadówka dla rodziców Koordynator projektu i realizatorzy projektu; współpraca z PPISE we Wrześni D.Drela
M.Witkowska
3.Dzień żywienia i żywności w szkole- kuchnia japońska kluczem długowieczności 31.10.
jw. ;współpraca z SK PCK
D.Drela
K.Przysiuda
4. Konkurs plastyczny- talerz pełen zdrowia. Wystawa prac 8.10.-12.10. jw. we współpracy z nauczycielami plastyki B.Szpojda
M.Witkowska
A.Masłowska
5. Co zawiera etykieta? Zajęcia edukacyjne dla gimnazjum i ZSZ 15.10.-19.10. koordynator ; współpraca z PPISE we Wrześni D.Drela
Kształtowanie właściwych relacji i postaw prospołecznych.
1. Tematyka godzin wychowawczych uwzględniająca kształcenie prawidłowych relacji w grupie; opracowanie mapy socjograficznej cały miesiąc wrzesień
Realizatorzy projektu we współpracy z wychowawcami klas i psychologiem szkolnym  
2. Dzień talentów czyli „miej hobby - żyj z pasją”. 29.11. Koordynator projektu, pozostałe podmioty kadrowe projektu D.Drela
K.Przysiuda
B.Szpojda
M.Witkowska
A.Masłowska
3 Balik na sportowo- spotkanie integracyjne 7.12 Koordynator , realizatorzy projektu D.Drela
B.Szpojda
A.Masłowska
4.Spotkania z ekspertem – jak opanować stres? Zajęcia z psychologiem dla klas gimnazjum 20.11. koordynator i realizatorzy projektu we współpracy z wychowawcami klas i psychologiem szkolnym  
Pierwsza pomoc.
1. Udział uczniów w kursie pierwszej pomocy- klasy VI i I-III gimnazjum.
Kurs obejmuje następujące treści:
- bezpieczeństwo własne i osoby poszkodowanej,
-sprawdzanie przytomności poszkodowanego,
-wezwanie pomocy.
-sprawdzanie oddechu osoby poszkodowanej,
-układanie osoby poszkodowanej w pozycji bocznej ustalonej,
- oddechy ratownicze( ćwiczenia tylko na manekinie),
-uciskanie klatki piersiowej( ćw. Tylko na manekinie),
-łańcuch przeżycia.
2..11.-10.12. koordynator projektu , pozostałe podmioty kadrowe projektu we współpracy z ZR PCK i młodzieżowymi instruktorami sanitarnymi D.Drela
M.Witkowska
K.Przysiuda
2.konkurs wiedzy o zdrowiu i pierwszej pomocy . 10.12. Realizatorzy projektu D.Drela
K.Przysiuda
B.Szpojda
M.Witkowska
A.Masłowska
3. Pierwsza pomoc- pokaz udzielania pomocy w kontuzjach sportowych podczas festynu sportowego z okazji Dnia Dziecka 1.06. Realizatorzy projektu we współpracy z ZR PCK i pielęgniarką szkolną D.Drela
K.Przysiuda
B.Szpojda
M.Witkowska
A.Masłowska
Zakończenie projektu
- omówienie
-uzupełnienie strony internetowej z wypracowanymi materiałami
- ankieta
15.12.2012 koordynator projektu , pozostałe podmioty kadrowe projektu we współpracy z uczniami D.Drela
K.Przysiuda
B.Szpojda
M.Witkowska
A.Masłowska

Oprac.D.Drela

REALIZATORZY PROJEKTU:
Dorota Drela
Karolina Przysiuda
Beata Szpojda
Magdalena Witkowska
Agnieszka Masłowska

powrót