strona główna szkoły


 


Trochę historii... 90 lat PCK

W Polsce tradycje humanitarne, a zwłaszcza praca opiekuńczo – społeczna wiąże się z patriotyzmem i ciężkimi warunkami, w jakich żył naród w okresie rozbiorów. Zapoczątkowane podczas Powstania Kościuszkowskiego, rozwijane w czasie powstań w 1830 i 1863 r., tradycje te były kontynuowane w następnych dziesięcioleciach. Przed I wojną światową na terenie Polski działały wprawdzie stowarzyszenia Czerwonego Krzyża trzech państw zaborczych: Rosji, Niemiec i Austrii, ale udział Polaków w pracach tych organizacji był niewielki, dlatego powstawały czysto polskie organizacje, takie jak: Polski Komitet Pomocy Sanitarnej, Sanitariusz Polski oraz inne mające na celu pomoc ofiarom wojny.
Po odzyskaniu niepodległości organizacje te w styczniu 1919 roku powołały Tymczasowy Komitet Polskiego Czerwonego Krzyża. W dniu 27 kwietnia 1919 r. odbyło się pierwsze walne zgromadzenie polskiego Czerwonego Krzyża. Uchwalono statut i wybrano tzw. Komitet Główny. Jest to oficjalna data powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. 14 lipca Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża zarejestrował PCK jako jedyne w Polsce Stowarzyszenie działające na podstawie Konwencji Genewskich, w końcu lipca PCK został przyjęty do Ligi Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
Polski Czerwony Krzyż mając w programie swojej działalności zorganizowanie pomocy sanitarnej dla tworzącego się wojska polskiego, otaczanie opieką żołnierzy i ich rodzin, repatriantów oraz wszystkich ofiar wojny, zyskał sobie od razu olbrzymią sympatię w społeczeństwie i poparcie władz państwowych.
W pierwszym roku działalności do Biura Zarządu Głównego została włączona Sekcja Informacyjna. W miarę stabilizacji życia gospodarczego w Polsce lat dwudziestych PCK ustalił nowy program działania, w którym uwzględniono szkolenie pielęgniarek, tworzenie zakładów lecznictwa zamkniętego i otwartego dla ludności cywilnej.
Oprócz tej działalności PCK rozwinął również akcję pierwszej pomocy sanitarnej. W 1921 roku powstały pierwsze koła młodzieży PCK, powstały również komisje kół młodzieżowych PCK i rozpoczęto wydawanie specjalnego pisma młodzieżowego. Należy również wspomnieć o organizowanych w tym czasie corocznych obchodach Tygodnia PCK, w czasie, którego popularyzowano działalność Stowarzyszenia.
W 1935 r. powołano w Łodzi Centralną Sekcję Wypadkową PCK z Ośrodkiem Przetaczania Krwi.

W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. przed polskim Czerwonym Krzyżem stanęły nowe zadania, do których należała pomoc rannym i chorym żołnierzom, ofiarom nalotów niemieckich – głównie ludności cywilnej. W tym czasie zorganizowano 180 szpitali, w których opiekę nad rannymi i chorymi obejmował personel PCK. Poza tym PCK zorganizował i prowadził setki punktów sanitarno – odżywczych, kuchni polowych, domów noclegowych. PCK zajmowało się też gromadzeniem materiałów o stratach wojennych w ludności i nawiązywaniem kontaktów z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża. W 1940 roku Polski Czerwony Krzyż złożył petycję do władz niemieckich w sprawie odwiedzenia obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i na Majdanku. Szczególną rolę odegrał Polski Czerwony Krzyż w sprawie ofiar Katania. Przedstawiciele PCK brali udział w pierwszej misji badania faktów. Z chwilą wybuchu Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944r. działalność PCK skoncentrowała się na niesieniu pomocy walczącym oddziałom i ludności cywilnej.

Wyjątkowo trudne zadania spoczęły na polskim Czerwonym Krzyżu po zakończeniu działań wojennych. Dziesiątki tysięcy rozłączonych przez wojnę rodzin odnajdywały za pośrednictwem PCK swoich bliskich. PCK zaopatrywał także i ofiary wojny w żywność, odzież i leki. W tym czasie Polski Czerwony Krzyż prowadził szpitale, sanatoria i kąpieliska.

Odrębne zadanie stanowiło zorganizowanie w kraju pierwszych po wojnie stacji przetaczania krwi oraz stacji pogotowia ratunkowego. Jednocześnie PCK zaczął prowadzić szerszą działalność w zakresie szkolenia sanitarnego. W 1958 roku Polski Czerwony Krzyż rozpoczął starania w kierunku propagowania i pozyskiwania honorowych dawców krwi.

Na dzień dzisiejszy Polski Czerwony Krzyż zajmuje się :
- promocją zdrowia,
- działalnością młodzieżową,
- propagowaniem honorowego krwiodawstwa,
- szeroko pojętą działalnością opiekuńczą i socjalną,
- szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
- udziałem w międzynarodowych akcjach pomocy CK ( w czasie np. powodzi, trzęsień ziemi, suszy, głodu i innych katastrof),
- pomocą ofiarom wojen i konfliktów zbrojnych,
- pomocą cudzoziemcom ( zwłaszcza uchodźcom wojennym),
- prowadzeniem Biura Informacji i Poszukiwań,
- oraz upowszechnianiem prawa humanitarnego.

Więcej informacji o Polskim Czerwonym Krzyżu możesz znaleźć w specjalnie opracowanym przez opiekuna SK PCK, panią D. Drelę Informatorze, który znajduje się w bibliotece szkolnej i sali nr 24oraz na stronie www.pck.org.pl

Na zakończenie podajemy hasło obowiązujące nas w bieżącej kadencji (2004 –2009):

„ Pomagamy potrzebującym – bądź z nami”

Nasze SK PCK aktywnie realizuje to hasło.
W dniach od 12 maja do 22 maja
nasi młodzi wolontariusze z poświęceniem brali udział w kweście PCK . Uzbieraliśmy kwotę 1277 złotych i 74 gr, co stanowi niemałą sumę w dzisiejszych trudnych czasach.

powrót