strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

   

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE
W ZAWODZIE ( dla uczniów zdających egzamin przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)

Zgłoszenie do egzaminu
1.Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego składa deklarację dotycząca przystąpienia, która zawiera:
• imię i nazwisko ucznia;
• datę i miejsce urodzenia, numer PESEL;
• adres zamieszkania;
• nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, w zakresie której uczeń zamierza zdawać egzamin;
2. Deklarację uczeń składa dyrektorowi szkoły.
3. Deklarację składa się nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Miejsce przystąpienia zdającego do egzaminu
1. Do części pisemnej egzaminu zawodowego uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza.
2. Praktyczną część egzaminu zawodowego uczeń zdaje w szkole do której uczęszcza lub w innej szkole/ośrodku wskazanym przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza.

Opis egzaminu
Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.
1. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. Test składa się z 40 zadań wielokrotnego wyboru, czas 60 min.
2.Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego( jedno zadanie praktyczne), czas 120-240 min (podany w Informatorze zawodowym w zależności od kwalifikacji).

Termin przeprowadzenia egzaminu
1. Część pisemna - 22.06.2015r.
2. Część praktyczna -25.05.2015r. - 06.07.2015r.

Warunki zdania egzaminu – świadectwa i dyplomy
1. Zdający, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał: - z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania
oraz
- z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
2.Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
3. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową.
4. Osoba, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany przez komisję okręgową.

Przebieg egzaminu-część pisemna
1. O wyznaczonej przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Zdający powinni mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i okazać go przed wejściem do sali.
2. O godzinie wyznaczonej na rozpoczęcie egzaminu przewodniczący i członkowie ZE rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych spóźnieni zdający nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach decyzję podejmuje przewodniczący ZE.
3. Zdający:
• sprawdzają, czy arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi są kompletne i czytelne. W razie potrzeby zgłaszają braki przewodniczącemu ZE i otrzymują kompletne arkusze lub karty odpowiedzi,
• zapoznają się szczegółowo z „Instrukcją dla zdającego” zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,
• wpisują na karcie odpowiedzi: datę urodzenia, symbol cyfrowy zawodu, oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której jest przeprowadzany egzamin, zaznaczają wersję arkusza oraz zamieszczają numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
• przyklejają naklejki z numerem PESEL zgodnie z instrukcją przewodniczącego ZE,
• nie podpisują kart odpowiedzi,
• zdający, który zakończy pracę przed wyznaczonym czasem trwania egzaminu lub chce zrezygnować ze zdawania egzaminu, zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki,
Zdający pozostają na swoich miejscach, dopóki członkowie ZE nie zezwolą im na opuszczenie sali.

Przebieg egzaminu-część praktyczna
Zdający - zgłaszają się do ośrodka egzaminacyjnego w dniu egzaminu na 30 minut przed jego rozpoczęciem oraz:
- przebierają się w ubrania robocze,
- potwierdzają tożsamość i obecność na egzaminie, przystępują do losowania stanowiska egzaminacyjnego i odbierają naklejki z numerem PESEL i identyfikatory z numerem wylosowanego stanowiska,
- przedstawiciele zdających są obecni w czasie wydawania przez KOE arkuszy egzaminacyjnych, materiałów do wykonania zadania, kart oceny i kryteriów oceniania.

Przypomina się o zakazie wnoszenia na salę i miejsce przeprowadzania egzaminu urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora Komisji Centralnej, oraz korzystania z nich w tych miejscach.

   

powrót