strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

Regulamin Rady Rodziców
Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Rada Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. nr 425, z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4, Gimnazjum Specjalnego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3 w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni.

§2

Rada stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczniów.

§3

Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z Dyrektorem ZSS, Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym i nadzorującym Szkołę oraz innymi organizacjami i instytucjami, w realizacji ustawowych zadań Szkoły.

§4

Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Szkoły na walnym zebraniu w dniu 22 XI 2007 r. przegłosowaną zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z późniejszymi zmianami.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA RADY

§5

1. Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
>pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły w tym zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły przez: - znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych szkoły
- uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego
postępów lub trudności
- znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
- uzyskiwania porad w sprawie wychowania i kształcenia swoich dzieci
- wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły i jej organówwspółudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,
> pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy,
> udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,
> współpraca ze środowiskiem lokalnym,
> udzielanie pomocy innym organizacjom społecznym działającym w szkole,
> organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym,
> podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,
> tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkołą.

ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIAZKI RADY

§6

Rada może występować do Dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

§7

1. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 2, należy uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
e) opiniowanie planu nadzoru pedagogicznego,
f) uchwalanie własnego regulaminu
g) opiniowanie wszelkich spraw i dokumentów, wskazanych w innych przepisach.
2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 1 lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§8

Przedstawiciele Rady mogą brać udział, jako obserwatorzy z głosem doradczym, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na zaproszenie Dyrektora Szkoły, na życzenie co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej bądź na wniosek Prezydium Rady zaakceptowany przez Dyrektora lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

§9

Rada może z własnej inicjatywy występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, nauczycieli i Dyrektora. Wnioski takie muszą być przekazywane na piśmie.

ROZDZIAL IV
WYBORY TRÓJEK KLASOWYCH I RADY RODZICÓW

§10

1. Rada Rodziców jest utworzona z przedstawicieli wszystkich oddziałów (klas).
2. Rada Rodziców nie będzie mogła działać, jeśli chociażby jeden oddział nie wyłoni swego reprezentanta.
3. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu.
4. Zgromadzeni na zebraniu rodzice danego oddziału wybierają ze swego grona „Trójkę Klasową” (3 osoby).
5. Do udziału w wyborach do Trójki Klasowej są uprawnieni rodzice dzieci danej klasy. Jeden uczeń może być reprezentowany w wyborach tylko przez jednego rodzica.
6. Wybory do Trójek Klasowych przeprowadza komisja skrutacyjna w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Trójki Klasowej.
7. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia i kolejne osoby uzyskają tę samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone.
8. Trójka Klasowa wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz jedną osobę, która wejdzie w skład Rady Rodziców.
9. Jeżeli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danego oddziału w szkole, zarządza się wybory uzupełniające w tym oddziale w terminie do 30 dni od dnia ustania członkowstwa w Radzie. W czasie wakacji wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.
10. Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do publicznej wiadomości składu Rady Rodziców należy do obowiązków Dyrektora Szkoły.
11. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje dyrektor Szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
12. Dyrektor Szkoły otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do
chwili wybrania przez ogół członków Rady ze swego grona przewodniczącego Rady Rodziców, który kieruje dalszą częścią obrad.

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

§11

1. Radę tworzą jednoosobowe reprezentacje rodziców uczniów wszystkich klas.
2. Rada Rodziców na swym pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu wybiera Prezydium Rady tj. w głosowaniu tajnym przewodniczącego Rady, oraz w głosowaniu jawnym:
> zastępcę przewodniczącego
> sekretarza Rady
oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną.
3. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu wybiera w sposób przez siebie ustalony, przewodniczącego i jego zastępcę.
4. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
5. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
6. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie posiedzeń.

§12

1. Kadencja Trójek Klasowych trwa jeden rok szkolny.
2. Kadencja Rady, Prezydium Rady, Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok, do momentu wyboru nowej Rady na kolejny rok szkolny.

§13

1. Członkostwo w Radzie Rodziców lub Trójkach Klasowych wygasa w przypadku:
> ukończenia szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia,
> w związku z przeniesieniem dziecka do innej szkoły, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,
> zrzeczenia się członkowstwa,
> śmierci
2. Wygaśnięcie członkowstwa w przypadkach określonych w/w punktach stwierdza Rada Rodziców lub odpowiednia Trójka Klasowa.
3. Uzupełnienie składu Rady następuje w trybie określonym w §10.

§14

Członkowie Rad Klasowych, Prezydium Rady, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w §17.

§15

1. Rada spotyka się na zebraniach walnych organizowanych minimum 2 razy w roku szkolnym.
2. Pierwsze w roku szkolnym zebranie Rady organizuje ustępujące Prezydium Rady.
3. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7- dniowego terminu.
4. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane w każdym czasie, inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.
5. Przygotowanie i prowadzenie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
6. W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
7. Posiedzenia rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa Rady.
8. Posiedzenia Rady są protokołowane.

§16

1. Do podstawowych zadań Prezydium Rady należy:
> realizacja bieżących zadań Rady
> reprezentowanie Rady w okresach między zebraniami
> przygotowanie zebrań Rady
> współdziałanie z Trójkami Klasowymi i pozostałymi organami szkoły.
>. Podstawowe zadania Rad Klasowych to:
> realizacja zadań Rady na szczeblu klasowym,
> aktywizacja ogółu rodziców w działaniach na rzecz klas i szkoły ,
> reprezentowanie rodziców uczniów poszczególnych klas w Radzie.
3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest bieżąca i podsumowująca kadencję kontrola finansowych działań Rady.

§17

1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie tajne gdy dotyczą one spraw personalnych (np. opinii o pracy nauczycieli w związku z uzyskiwaniem przez nich stopni awansu zawodowego, opinii o pracy dyrektora i innych osób na stanowiskach kierowniczych) i głosowanie jawne, gdy dotyczą innych spraw.
Uchwałę uznaje się za przyjętą jeśli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Jeżeli Uchwała Rady jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, Dyrektor Szkoły wnosi o zawieszenie jej wykonania i w terminie dwóch tygodni uzgadnia z Radą sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

§18

Rada Rodziców spośród swoich członków w głosowaniu jawnym wybiera jednego przedstawiciela, który weźmie udział w pracach Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły.

ROZDZIAŁ VI
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY

§19

Rada gromadzi środki finansowe na funduszu zwanym: FUNDUSZEM RADY RODZICÓW.

§20

FUNDUSZ RADY RODZICÓW powstaje z:
1. dobrowolnych składek rodziców
2. z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Prezydium Rady.
3. Z darowizn.

§21

1.FUNDUSZEM RADY RODZICÓW zarządza Prezydium Rady zgodnie z jak najlepiej pojętym interesem szkoły, przy bezpośredniej współpracy z pozostałymi organami szkoły w szczególności Dyrekcją Szkoły.
2. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:
- pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników i przyborów szkolnych,
- dofinansowanie konkursów, imprez o charakterze ogólnoszkolnym, wycieczek
- nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów ( w nauce, sporcie, działalności artystycznej),
- zakup środków dydaktycznych na potrzeby szkoły.
3. Środki pochodzące z innych źródeł niż składka rodzicielska mogą być wydatkowane na:
- finansowanie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań,
- finansowanie własnych projektów Rady Rodziców,
- według wskazań i życzeń darczyńcy.

§22

Środki finansowe FRR Rada gromadzi w banku na bieżącym rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym.

§23

Bezpośredni dostęp do rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego ma upoważniony przez Radę przedstawiciel Prezydium Rady i wybrany przez Prezydium pełnomocnik.

§24

Pisemne wnioski o środki z FRR mogą składać Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Trójki Klasowe, Samorząd Uczniowski. Wnioski mogą być załatwione pozytywnie w miarę posiadanych środków.

§25

Za miniony rok , na ostatnim zebraniu Rady, jej Przewodniczący przygotowuje i przedstawia sprawozdanie z realizacji planu pracy w tym sprawozdanie finansowe.

§26

Trójki Klasowe zobowiązane są do przedstawienia rodzicom swoich klas, na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu, sprawozdania finansowego ze środków finansowych za rok szkolny miniony.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§27

Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane na wniosek dowolnego organu szkoły po ich zatwierdzeniu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu Rady Rodziców.

§28

Rada Rodziców posiada i używa pieczęci podłużnej z adresem Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

powrót