strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

   

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW
DO KLAS PIERWSZYCH

w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3
w Zespole Szkół Specjalnych
im. Janusza Korczaka we Wrześni
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

I . Na podstawie :

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. nr 26 poz. 232 z późniejszymi zmianami).
 2. Zarządzenia NR 110.1.1635.2014 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015 / 2016.

II. Zasady ogólne :

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 jest szkołą ponadgimnazjalną.
 2. Przyjmowani są absolwenci gimnazjum, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Uczniowie przyjmowani są do klas kształcących we wszystkich zawodach zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. ).
 4. Nauka w szkole odbywa się w cyklu trzyletnim.
 5. W klasach zasadniczej szkoły zawodowej nie może być więcej niż 16 uczniów.
 6. Nauka w szkole obejmuje tylko przedmioty ogólne. Z zakresu przedmiotów zawodowych uczniowie kształcą się w ramach czterotygodniowych kursów w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego .
 7. Nauka w szkole kończy się egzaminem czeladniczym lub egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie organizowanym przez OKE.

III. Kryteria przyjęć uczniów:

Przyjmowani są uczniowie, którzy:

 • Ukończyli gimnazjum, nie później jednak niż do ukończenia 24 lat w chwili ukończenia szkoły w danym kierunku zawodowym.
 • Posiadają aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na etap szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Posiadają zaświadczenie o miejscu praktycznej nauki zawodu.
 • Posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

IV. Terminy rekrutacji :

 • 11.05. - 02.06.2015 r. – składanie dokumentów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 • 03.07.2015 r.-ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 • 08.07.2015 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
  W przypadku, gdy szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, rekrutacja ( składanie dokumentów ) zostanie przedłużona do 28.08.2015 r.

V. Zestaw wymaganych dokumentów :

 • aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o niepełnosprawności intelektualnej stopnia lekkiego,
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 • karta zdrowia ucznia,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,
 • zaświadczenie o miejscu praktycznej nauki zawodu.

VI. Szkolna komisja rekrutacyjna.

 1. Naboru kandydatów dokonuje szkolna komisja rekrutacyjna w skład , której wchodzą:
  • wicedyrektor szkoły,
  • wychowawca klasy programowo najwyższej gimnazjum,
  • pedagog.
 2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy:
  • podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach i terminarzu rekrutacji,
  • analiza i ocena dokumentów złożonych przez uczniów,
  • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.
   

powrót