strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 

Wyprawka szkolna

Uczniowie
Szkoły Podstawowej Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej biorą udział w programie rządowym "Wyprawka szkolna

Celem program upomocy uczniom " Wyprawka szkolna"- jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego.

UCZNIOWIE POSIADAJĄCY ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

KTO KORZYSTA Z DOFINANSOWANIA
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom:
1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona w pkt. 1-6.

Nauczyciele realizując treści określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego mogą korzystać z podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w tym podręczników do kształcenia specjalnego.
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego, do której nie opracowuje się odrębnych podręczników, ze względu na specyficzny charakter ich edukacji oraz indywidualny poziom rozwoju i tempa przyswajania wiedzy. Nauczyciele mogą w tym wypadku korzystać z podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, oraz z materiałów edukacyjnych, dostępnych na rynku (materiałami edukacyjnymi są w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, rysowanki, uzupełnianki, wyklejanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej).
Rozporządzenie określa górną granicę kwoty udzielonej w ramach programu pomocy dla poszczególnych grup uczniów. Zróżnicowanie wartości kwot dofinansowania wynika z analizy cen kompletu podręczników dostępnych na rynku dla poszczególnych klas i ich wzrostu na kolejnych etapach edukacyjnych( szczegółowe informacje dostępne na stronie
www.ko.poznan.pl).

ROZLICZENIE
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręcznikówdo kształcenia specjalnego, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niep ełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) lub rachunek.

W przypadku zakupów dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne..

W naszej placówce uczniami uprawnionymi do objęcia tym programem byli uczniowie ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W tym roku szkolnym dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych objęło kwotę 22.728,06 zł.

W roku szkolnym 2013/2014 programem tym objętych było 136 uczniów. Łączna wartość zakupionych podręczników wyniosła 23.905,15 złotych.

W roku szkolnym 2012/2013 programem tym objętych było 85 uczniów . Łączna wartość zakupionych podręczników to 15.711,44 zł.

   

powrót