strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA - GIMNAZJUM

 
WZOROWE BARDZO DOBRE

DOBRE

POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE
Jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole. Postępuje zgodnie z regułami współżycia społecznego. Pod wieloma względami może być przykładem dla rówieśników. Nie wyróżnia się w szczególny sposób wśród swoich rówieśników. Zachowaniem nie narusza przyjętych norm spo-łecznych. Na ogół przestrzega zasad współżycia społecznego, ale sporadycznie w negatywny sposób zwraca na siebie uwagę otoczenia. Nie przestrzega zasad współżycia społecznego, często w negatywny sposób zwraca na siebie uwagę. Rażąco narusza ogólnie przyjęte normy społeczne. Swoim zachowaniem przynosi ujmę społeczności szkolnej. Demoralizuje innych. Popada w konflikty z prawem.
Spełnia wszystkie lub zdecydowaną większość wymagań na ocenę wzorową. Spełnia większość wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Czyni widoczne starania, by na tę ocenę w pełni zasłużyć.
Spełnia większość wymagań na ocenę dobrą.
Czyni widoczne starania, by na tę ocenę w pełni zasłużyć.
Spełnia większość wymagań na ocenę poprawną.
Podjęte środki wychowawcze przynoszą często pozytywne rezultaty.
Nie spełnia większości wymagań na ocenę poprawną.
Podjęte środki wychowawcze przynoszą efekty rzadko i na krótko.
Dezorganizuje pracę wychowaw-czą, wywiera negatywny wpływ na innych uczniów.
Podjęte środki wychowawcze nie przynoszą rezultatów.
 
Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
WZOROWE BARDZO DOBRE DOBRE POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE
Szanuje mienie szkolne, społeczne oraz cudzą własność.

Szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne.

Wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy , szkoły i środowiska.

Jest uczciwy. Do oceny przedstawia tylko prace samodzielnie wykonane.

Jest koleżeński, uczynny, prawdomówny. Inicjuje pomoc w nauce.

Szanuje mienie szkolne i społeczne oraz własność kolegów.

Odpowiedzialnie pełni dyżury klasowe i szkolne.

Aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły.

Nie kłamie.

Słabym pomaga w nauce.

Jest koleżeński i życzliwy dla innych kolegów.

Szanuje mienie szkolne i własność kolegów.

Sumiennie pełni dyżury.

Nie odmawia wykonania dodatkowych prac na rzecz klasy i szkoły.

Zwykle postępuje uczciwie. Potrafi przyznać się do błędu, nie przypisuje własnej winy kolegom.

Nie uchyla się od pomocy kolegom.

Reaguje na dostrzeżone przejawy zła.

Czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonać solidnie.

Nie niszczy umyślnie mienia szkolnego i cudzej własności. Powstałe z własnej winy szkody stara się naprawić.

Stara się właściwie wywiązywać z obowiązków dyżurnego.

Rzadko wykonuje dodatkowe prace na rzecz szkoły. Niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, nie dotrzymuje ustalonych terminów.

Nie zawsze przyznaje się do winy.

Reaguje na ewentualny przejaw zła.ch lekcyjnych.

Często niszczy mienie klasy szkoły i kolegów. Nie stara się naprawić szkód przez siebie wyrządzonych.

Nierzetelnie pełni obowiązki dyżurnego.

Nie wykonuje dodatkowych prac na rzecz szkoły.

Jest nieuczciwy. Unika odpowie-wiedzialności, częs to przypisuje innym własne przewinienia

Nagminnie niszczy szkolne i cudze mienie. Zdarza mu się przywłaszczyć cudzą własność.

Zachowanie wymaga interwencji policji.

Nie wypełnia powierzonych dyżurów.

Unika wykonywania dodatkowych prac na rzecz szkoły.

Kłamie, własne winy przypisuje innym

 
Dbałość o piękno mowy ojczystej
WZOROWE BARDZO DOBRE DOBRE POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE
Nie używa wulgarnych słów i przeciwstawia się używaniu wulgaryzmów przez kolegów.

Zna i stosuje ogólnie przyjęte zwroty grzecznościowe, zachęca kolegów do ich stosowania.

Stara się mówić poprawną polszczyzną i swoim przykładem pozytywnie wpływa na kolegów.

Nie używa wulgarnego słownictwa.

Kulturalnie i taktownie zwraca się do innych, stosuje zwroty grzecznościowe.

Stara się mówić poprawnie

Stara się unikać wulgaryzmów.

Stosuje zwroty grzecznościowe.

Jeśli wyjątkowo zdarzy mu się użyć niewłaściwej formy wypowiedzi lub niecenzuralnego słowa potrafi przeprosić i stara się poprawić.

Kilkakrotnie zdarzyło mu się użyć słów wulgarnych lub obraźliwych.

Rzadko stosuje zwroty grzecznościowe.

Często używa wulgarnego słownictwa. Bywa arogancki, nietaktowny.

Bardzo rzadko stosuje zwroty grzecznościowe.

Jest nietaktowny, arogancki, nagminnie używa wulgarnego słownictwa.

Nie używa zwrotów grzecznościowych.

 
Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych
WZOROWE BARDZO DOBRE DOBRE POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE
Dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń i otoczenia.

Nie ulega nałogom, nie próbuje palić, pić alkoholu, używać środków odurzających i usiłuje przeciwdziałać takim zachowaniom kolegów.

Nie stosuje nigdy przemocy wobec kolegów. Przeciwstawia się na miarę swoich możliwości brutalności i agresji: bierze w obronę słabszych, powiadamia właściwe osoby (np. wychowawcę, pedagoga, dyrektora).

Nigdy nie opuszcza terenu szkoły (klasy, boiska) bez zezwolenia.

Swoim przykładem pozytywnie wpływa na kolegów.

Dba o higienę osobistą, estetykę ubioru i otoczenia.

Nie ulega nałogom i nie próbuje palić papierosów, pić alkoholu i stosować środków odurzających.

Nigdy nie stosuje przemocy wobec kolegów. O zauważonych aktach agresji lub przemocy informuje wychowawcę (pedagoga, dyrektora).

Nigdy nie opuszcza terenu szkoły (klasy, boiska) bez zezwolenia.

Stara się dbać o higienę osobistą, estetykę ubioru i otoczenia.

Nie ulega nałogom. Jeśli zapalił papierosa lub spróbował np. alkoholu – to zdarzyło mu się to tylko raz, okazał skruchę i trwałą poprawę.

Nie stosuje przemocy wobec kolegów.

Nie opuszcza terenu szkoły bez zezwolenia.

Nie zawsze dba o higienę osobistą, estetykę ubioiru i otoczenia.

Zdarza mu się ulec namowom i próbować palenia papierosów, picia alkoholu lub stosowania innych środków odurzających. Deklaruje chęć poprawy.

Czasem przejawia zachowania agresywne, stosuje przemoc wobec słabszych.

Lekceważy niektóre zagrożenia, ale reaguje pozytywnienia zwracane uwagi.

Zdarzyło mu się opuścić teren szkoły bez zezwolenia.

Nie dba o higienę osobistą i estetykę ubioru, o porządek w otoczeniu.

Pali papierosy, próbuje alkoholu lub innych środków odurzających.

Często zachowuje się agresywnie, inicjuje bójki, stosuje przemoc wobec słabszych (stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną).

Kilkakrotnie opuścił teren szkoły bez zezwolenia.

Jego negatywne zachowania znajdują naśladowców.

Nie dba o higienę osobistą i estetykę ubioru, o porządek w miejscu, gdzie przebywa.Nie reaguje na zwracane mu uwagi.

Ulega nałogom i namawia do tego innych.

Inicjuje bójki, bardzo często zachowuje się agresywnie, znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi.

Wielokrotnie opuścił teren szkoły bez zezwolenia, zachęcał do tego innych.

Jego postępowanie często powoduje sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu także innych osób.

 
Godne kulturalne zachowanie się ucznia w szkole i poza nią
WZOROWE

BARDZO DOBRE

DOBRE

POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE

Jest zawsze grzeczny, uczynny, uprzejmy i życzliwy wobec innych.

Wyróżnia się kulturą osobistą na terenie szkoły i prezentuje taką postawę również poza szkołą – dając przykład kolegom.

Jest grzeczny nnn nn n uprzejmy wobec innych.

Na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów.

Postępuje zgodnie z zasadami dobrego wychowania w sytuacjach szkolnych i poza szkołą.

Zdarzyło mu się zachować niegrzecznie, ale okazał skruchę, przeprosił i nie powtórzył podobnego zachowania.

Stara się postępować zgodnie z zasadami dobrego wychowania w szkole i poza szkołą.

Zwykle jest taktowny i życzliwie usposobiony.

Kilkakrotnie zachował się w sposób niekulturalny, niegrzecznyi nietaktowny.

Nie zawsze zachowuje się właściwie także poza szkołą.

Reaguje na uwagi i napomnienia odnośnie swego zachowania.

Często zachowuje się niekulturalnie w stosunku do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły.

Prezentuje taką postawę także w domu i w innych miejscach poza szkołą.

Nie reaguje na uwagi i napomnienia nauczycieli.

Nagminnie, z premedytacją zachowuje się arogancko wobec kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły.

Lekceważy zasady dobrego wychowania i osoby postępujące zgodnie z nimi. Jest cyniczny i nie widzi potrzeby zmiany swojej postawy.

 
Okazywanie szacunku innym osobom.
WZOROWE BARDZO DOBRE DOBRE POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE
Z szacunkiem odnosi się do wszystkich pracowników szkoły, rodziców, kolegów. Nigdy nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć.

Szanuje godność osobistą innych ludzi, ich pracę.

Nie lekceważy i nie wyśmiewa słabszych, gorzej sytuowanych, wyglądających inaczej, mniej sprawnych kolegów i innych osób.

Jest tolerancyjny, szanuje cudze odmienne poglądy, wyznanie. Przeciwstawia się na miarę swoich możliwości przejawom nietolerancji.

Okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły. Nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć. Szanuje rodziców.

Szanuje godność osobistą i pracę innych.

Nie lekceważy i nie wyśmiewa słabszych, gorzej sytuowanych, wyglądających inaczej, mniej sprawnych.

Szanuje cudze odmienne poglądy, wyznanie.

Z szacunkiem odnosi się do innych osób – w szczególności nauczycieli i innych pracowników szkoły, rodziców.

Nie wypowiada się lekceważąco o innych.

Nie wyśmiewa i nie poniża słabszych, mniej sprawnych, gorzej sytuowanych i inaczej wyglądających.

Nie krytykuje cudzych odmiennych poglądów, wyznania.

Potrafi przeprosić i skorygować swoje postępowanie, gdy zdarzy mu się zachować w stosunku do kogoś niewłaściwie.

Stara się z szacunkiem odnosić do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców, ale zdarza mu się przeszkadzać w prowadzeniu zajęć, zachować niegrzecznie.

Zdarzyło mu się wyrazić lekceważąco o innych.

Kilkakrotmie słownie poniżył kolegę (osobę) o odmiennym wyglądzie, gorszej sprawności.

Nie zawsze jest tolerancyjny dla osób o odmiennych przekonaniach.

Nie okazuje szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Nie szanuje rodziców.

Zdarza mu się ubliżyć osobie starszej.

Często wyśmiewa i poniża kolegów (osoby) mniej sprawnych, uboższych, różniących się wyglądem.

Lekceważąco wypowiada się o osobach odmiennego wyznania, o poglądach innych niż jego własne.

Prezentuje postawę braku szacunku wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły. Nagminnie przeszkadza w prowadzeniu zajęć. Wielokrotnie udowodnił, że nie szanuje rodziców.

Ubliża starszym, często zachowuje się wobec nich agresywnie.

Nagminnie wyśmiewa i poniża kolegów, osoby ułomne, mniej sprawne.

Wyśmiewa i poniża osoby o innych niż jego własne przekonaniach i takiej postawy oczekuje od kolegów, którymi się otacza.

 
Dbałość o honor i tradycję szkoły
WZOROWE BARDZO DOBRE DOBRE POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE
Zawsze okazuje szacunek symbolom i tradycjom narodowym.

Szanuje tradycje szkoły, bierze czynny udział w ich obchodach.

Chętnie reprezentuje szkołę na zewnątrz i zachęca do tego innych.

Szanuje symbole i tradycje narodowe.

Szanuje tradycje szkolne, często uczestniczy w ich obchodach.

Wyznaczony do reprezentowania szkoły na zewnątrz nigdy nie odmawia.

Ma właściwy stosunek do symboli narodowych.

Stara się uczestniczyć w imprezach i uroczystościach szkolnych.

Na ogól nie odmawia reprezentowania szkoły na zewnątrz.

Nie zawsze okazuje szacunek symbolom narodowym.

Reprezentuje bierną postawę wobec tradycji szkolnych, nie włącza się w ich obchody.

Kilkakrotnie odmówił reprezentowania szkoły na
zewnątrz.

Nie okazuje szacunku symbolom narodowym.

Nie szanuje tradycji szkolnych, odmawia uczestniczenia w ich obchodach.

Wielokrotnie odmówił reprezentowania szkoły na zewnątrz.

Lekceważy, a nawet znieważa symbole narodowe.

Wyśmiewa właściwą postawę wobec tradycji szkolnych. Namawia innych do podobnych zachowań.

Nie zależy mu na dobrym imieniu szkoły, na jej reprezentowaniu.

 
Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
WZOROWE BARDZO DOBRE DOBRE POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE

Osiąga maksymalne w stosunku do swoich możli-
wości wyniki w nauce.

Jest zawsze przygotowany do zajęć

Chętnie i sumiennie wykonuje polecenia nauczycieli.

Aktywnie rozwija swoje możliwości w szkole i poza szkołą (kółka zainteresowań,SU, działalność sportowa). Sam podejmuje się wykonania dodatkowych zadań, często wychodzi z inicjatywą.

Wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, usprawiedliwienia przedstawia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę.

Nie spóźnia się na zajęcia.

Otrzymuje pochwały za wzorowe wypełnianie obowiązków i dodatkowe prace.

Nie otrzymał żadnej nagany ani upomnienia.

Osiąga wysokie w stosunku do swoich możliwości wyniki w nauce.

zaległości w nauce spowodowane nieobecnością uzupełnia maksymalnie szybko.

systematycznie uczęszcza na zajęcia i bierze w nich aktywny udział

Chętnie i sumiennie wykonuje polecenia nauczycieli.

Sumiennie wywiązuje się także z dodatkowych zleconych mu zadań.

Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności. Terminowo przed- stawia usprawiedli-
wienia nieobecności. Wyjątkowo zdarzyło mu się
spóźnić na lekcje.

Otrzymał w semestrze nie więcej niż 2 uwagi dotyczące zachowania (nacechowanego niską szkodliwością-brak przyborów szkolnych, podręcznika, stroju na w-f, zakłóca porządek lekcji rozmowami) i są to uwagi niepowtarzające się.

Osiąga dobre wyniki w nauce na miarę swoich możliwości.

Respektuje polecenia nauczycieli.

Pozytywnie reaguje na propozycje nauczycieli dotyczące dodatkowych zajęć w zakresie niektórych przedmiotów

Stara się być przygotowany do zajęć szkolnych.

Sporadycznie zdarzają mu się nieuusprawiedliwione nieobecności (nie więcej niż 10 % w semestrze).

Rzadko spóźnia się na zajęcia..

Otrzymał w semestrze nie więcej niż 4 uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania - nacechowanego niską szkodliwością.

Osiąga przeciętne w stosunku do swoich możliwości wyniki w nauce.

Stara się wykonywać polecenia nauczycieli.

W miarę systematycznie uczęszcza na zajęcia.

Rzadko przeszkadza w prowadzeniu zajęć szkolnych.

Nieusprawiedliwio-ne nieobecności stanowią nie więcej niż 20 % nieobecności ogółem.

Zdarzają mu się spóźnienia na zajęcia.

Otrzymał w semestrze nie więcej niż 6 uwag dotyczą-
cych niewłaściwego zachowania.

W stosunku do swoich możliwości osiąga niskie wyniki w nauce.

Rzadko wykonuje polecenia nauczycieli.

Nie uzupełnia zaległości w nauce.

Często jest nieprzygotowany do zajęć, nie bierze w nich aktywnego udziału.

Nieusprawiedliwione nieobecności stanowią nie więcej niż 50 % w semestrze.

Często spóźnia się na zajęcia.

Dość często otrzymuje uwagi i upomnienia doty- czące niewłaściwego zachowania o wysokiej szkodli- wości (bójki, agresja słowna i fizyczna, wulgaryzmy, palenie papierosów i nakłanianie do tego innych,kłamstwa, konflikty z prawem: wyłudzanie i kradzieże np.pieniędzy,podrabianie podpisów). Uwagi po wtarzają się.

Osiąga bardzo niskie wyniki w nauce, znacznie poniżej swoich możliwości.

Bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji i nie bierze w niej aktywnego udziału.

Notorycznie przeszkadza w prowadzeniu zajęć.

Nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli.

wagaruje,ucieka z lekcji,opuszcza wybrane lekcje.

Ma więcej niż 50% nieusprawiedliwionych nieobecności.

Nagminnie otrzymuje uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania o wysokiej szkodliwości. Są to uwagi powtarzające się.

 
Udział w projekcie edukacyjnym
WZOROWE BARDZO DOBRE DOBRE POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE
Uczeń wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu, a także wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków Uczeń wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością. Uczeń wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania. wziął udział w projekcie edukacyjnym, współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu Uczeń wziął udział w projekcie edukacyjnym, ale mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu. Uczeń nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego

Kryteria ocen z zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym i znacznym -– ocena opisowa

 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
  a) systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
  b) właściwie zachowuje się w czasie zajęć dydaktycznych (wykonuje polecenia nauczyciela, zależy mu na osiąganiu dobrych wyników, wykorzystuje cały swój potencjał wiedzy i umiejętności),
  c) dba o książki, zeszyty, przybory szkolne,
  d) dotrzymuje terminów (dostarcza na czas usprawiedliwienia, korespondencję z rodzicami, książki z biblioteki, strój do ćwiczeń gimnastycznych, nosi kluczyk do szafki itp.),
  e) wywiązuje się z zadań powierzonych lub dobrowolnie podjętych (np. wypełnia obowiązki dyżurnego).

 2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
  a) zachowuje się przyjaźnie wobec innych uczniów, sytuacje konfliktowe rozwiązuje bez użycia przemocy, nie wywołuje kłótni, bójek,
  b) potrafi zgodnie współpracować w grupie,
  c) szanuje mienie szkoły, cudzą własność i efekty pracy innych.

 3. Dbałość o honor i tradycje szkoły:
  a) angażuje się i bierze czynny udział w uroczystościach, konkursach, imprezach szkolnych i środowiskowych,
  b) zachowuje się odpowiednio podczas apeli i uroczystości szkolnych.

 4. Dbałość o piękno mowy ojczystej:
  a) stara się mówić zrozumiale,
  b) nie krzyczy, nie awanturuje się, mówi spokojnie,
  b) nie używa wulgaryzmów.

 5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych:
  a) dba o higienę osobistą i estetykę swojego wyglądu,
  b) porusza się na bezpiecznym terenie (zna swoje miejsce w sali, nie wychodzi z klasy bez pozwolenia nauczyciela, nie chodzi po szkole w czasie zajęć, nie opuszcza terenu szkoły bez opieki w czasie przerw i po skończeniu lekcji),
  c) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, regulaminów wycieczek, prawidłowo reaguje na istniejące zagrożenia, pomaga słabszym i mniej sprawnym.

 6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
  a) zna i stosuje formy grzecznościowe,
  b) utrzymuje czystość w klasie, toalecie szkolnej, na stołówce, w autobusie, na ulicy itp.,
  c) w miejscu publicznym zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

 7. Okazywanie szacunku innym osobom:
  a) jest uprzejmy wobec nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów,
  b) jest uczciwy w codziennym postępowaniu (prawdomówny, koleżeński, uczynny, lojalny wobec klasy).

 8. Udział w projekcie edukacyjnym:
  a) współpracuje z członkami zespołu w czasie jego realizacji
  b) podejmuje działania stawiane przed nim przez opiekuna projektu
  c) wypełnia zadania na miarę swoich możliwości
  d) przejawia zaangażowanie i zainteresowanie proponowanymi przez opiekuna projektu zadaniami
  e) wykazuje inicjatywę i aktywnośc w możliwym dla siebie zakresie.

powrót