strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

Kryteria oceny z zachowania dla klas I-III uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – ocena opisowa

Kultura osobista:
-podczas zajęć szkolnych,
-w kontaktach z dorosłymi,
-w miejscach publicznych.

Poszanowanie rówieśników:
-stwarzanie sytuacji konfliktowych,
-poprawne rozwiązywanie konfliktów,
-pomoc koleżeńska,

Wypełnianie obowiązków szkolnych:
-posiadanie potrzebnych materiałów i przyborów szkolnych,
-wypełnianie powierzonych zadań,
-utrzymywanie porządku w klasie i poza nią.

 

Kryteria oceny z zachowania dla klas I-III uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – ocena opisowa

Kultura osobista:
-podczas zajęć szkolnych,
-w kontaktach z dorosłymi,
-w miejscach publicznych.

Poszanowanie rówieśników:
-stwarzanie sytuacji konfliktowych,
-poprawne rozwiązywanie konfliktów,
-pomoc koleżeńska,

Wypełnianie obowiązków szkolnych:
-przynoszenie potrzebnych materiałów i przyborów szkolnych,
-wypełnianie powierzonych zadań(w tym dyżury),
-utrzymywanie porządku.

 

Kryteria ocen z zachowania dla klas IV-VI uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

WZOROWE BARDZO DOBRE DOBRE POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE
Jest zawsze przygotowany do lekcji, na miarę swoich możliwości osiąga wysokie wyniki w nauce, przejawia pozytywny stosunek do nauki aktywności w zdobywaniu wiedzy Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce lub wyniki na miarę swoich możliwości, pracuje i uczy się systematycznie Ma pozytywny stosunek do nauki, osiąga wyniki odpowiadające jego możliwościom Osiąga pozytywne wyniki w nauce ale nie zawsze wykorzystuje swoje możliwości, nie zawsze dba o estetyczny wygląd podręczników, zachowuje się poprawnie na lekcjach, zdarzają mu się godziny nieusprawiedliwione Zaniedbuje obowiązki szkolne, z własnej winy, z powodu zaniedbania osiąga słabe wyniki w nauce, nie odrabia zadań domowych nie dba o podręczniki i zeszyty, spóźnia się nie usprawiedliwia nieobecności, nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań Zaniedbuje obowiązki szkolne, ma do nich lekceważący stosunek, nie przygotowuje się do lekcji, nagminnie spóźnia się, wagaruje, nie usprawiedliwia nieobecności, podrabia zwolnienia i usprawiedliwienia, kłamie i oszukuje
Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
WZOROWE BARDZO DOBRE DOBRE POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE
Bierze czynny udział w akcjach organizowanych przez szkołę, z własnej inicjatywy podejmuje działania na terenie szkoły i klasy, pracuje dla dobra społeczności szkolnej Wyróżniająco pracuje w akcjach organizowanych przez szkołę, przestrzega przyjęte normy społeczne Podejmuje działania na terenie szkoły i klasy na prośbę lub polecenie nauczyciela, przestrzega zasad współżycia społecznego Swoim zachowaniem nie narusza przyjętych norm społecznych, dba o mienie szkolne, a w przypadku wyrządzenia szkody naprawia ją sam lub przy pomocy rodziców Na ogół przestrzega zasad współżycia społecznego, ale sporadycznie w negatywny sposób zwraca na siebie uwagę otoczenia, uchyla się od uczestniczenia w imprezach organizowanych przez społeczność szkolną Rażąco narusza ogólnie przyjęte normy społeczne, swoim zachowaniem przynosi ujmę społeczności szkolnej, nie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, kradnie, namawia innych do kradzieży
Dbałość o piękno mowy ojczystej
WZOROWE BARDZO DOBRE DOBRE POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE
Odznacza się wysoką kulturą osobistą zna i stosuje formy grzecznościowe, nie używa organizmów Stosuje formy grzecznościowe, nie używa wulgaryzmów Nie używa wulgaryzmów Dba o piękność mowy ojczystej-nie przeklina, nie używa wulgaryzmów Używa wulgarnych słów, jest opryskliwy, odznacza się niską kulturą osobistą Niska kultura osobista, używa wulgaryzmów wobec kolegów a nawet nauczycieli
Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych
WZOROWE BARDZO DOBRE DOBRE POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE
Przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią, dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, swoją postawą propaguje zdrowy styl życia Przestrzega przepisów bezpieczeństwa, dba o higienę osobistą Przestrzega przepisów bezpieczeństwa, nie ulega nałogom Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, pomaga słabszym i mniej sprawnym Nie dba o higienę osobistą, nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią, ulega nałogom Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, stwarza zagrożenie, pali papierosy, pije alkohol, używa narkotyków
Godne kulturalne zachowanie się ucznia w szkole i poza nią
WZOROWE BARDZO DOBRE DOBRE POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE
Przeciwstawia się objawom brutalności, szanuje godność drugiego człowieka Zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią Potrafi zachować się kulturalnie w szkole i poza nią Na ogół zachowuje się godnie i kulturalnie w szkole i poza nią, potrafi zachować się w miejscu publicznym, rzadko dopuszcza się publicznych wykroczeń-umie się do nich przyznać i przeprosić Swoim zachowaniem przynosi wstyd i ujmę grupie, niszczy sprzęt szkolny, pozwala by robili to inni, bierze udział w bójkach Stosuje przemoc psychiczną i fizyczną wobec kolegów, niszczy mienie szkolne
Okazywanie szacunku innym osobom.
WZOROWE BARDZO DOBRE DOBRE POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE
Jest grzeczny, uczynny, respektuje zarządzenia dyrekcji i wychowawcy, okazuje szacunek innym osobom Okazuje szacunek innym osobom, wie jak należy się zachować wobec pracowników szkoły i kolegów Ma właściwy stosunek do pracowników szkoły i kolegów Okazuje szacunek innym osobom, wie jak należy się zachować w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów Niewłaściwie odnosi się do pracowników szkoły, nie szanuje godności osobistej kolegów Arogancko odnosi się do pracowników szkoły i kolegów
Dbałość o honor i tradycję szkoły
WZOROWE BARDZO DOBRE DOBRE POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE
Dba o tradycje i honor szkoły, okazuje szacunek symbolom i tradycjom narodowym Dba o honor i tradycje szkoły Ma właściwy stosunek do tradycji narodowych Dba o honor i tradycje szkoły, na polecenie wychowawcy włącza się do organizacji imprez klasowych i szkolnych Wykazuje brak poszanowania tradycji, nie dba o honor szkoły Swoim zachowaniem uwłacza tradycji i honorowi szkoły, nie bierze udziału w akcjach organizowanych przez szkołę
 

Kryteria ocen z zachowania dla uczniów kl. IV-VI z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym i znacznym -– ocena opisowa

 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
  a) systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
  b) właściwie zachowuje się w czasie zajęć dydaktycznych (wykonuje polecenia nauczyciela, zależy mu na osiąganiu dobrych wyników, wykorzystuje cały swój potencjał wiedzy i umiejętności),
  c) dba o książki, zeszyty, przybory szkolne,
  d) dotrzymuje terminów (dostarcza na czas usprawiedliwienia, korespondencję z rodzicami, książki z biblioteki, strój do ćwiczeń gimnastycznych, nosi kluczyk do szafki itp.),
  e) wywiązuje się z zadań powierzonych lub dobrowolnie podjętych (np. wypełnia obowiązki dyżurnego).

 2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
  a) zachowuje się przyjaźnie wobec innych uczniów, sytuacje konfliktowe rozwiązuje bez użycia przemocy, nie wywołuje kłótni, bójek,
  b) potrafi zgodnie współpracować w grupie,
  c) szanuje mienie szkoły, cudzą własność i efekty pracy innych.

 3. Dbałość o honor i tradycje szkoły:
  a) angażuje się i bierze czynny udział w uroczystościach, konkursach, imprezach szkolnych i środowiskowych,
  b) zachowuje się odpowiednio podczas apeli i uroczystości szkolnych.

 4. Dbałość o piękno mowy ojczystej:
  a) stara się mówić zrozumiale,
  b) nie krzyczy, nie awanturuje się, mówi spokojnie,
  b) nie używa wulgaryzmów.

 5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych:
  a) dba o higienę osobistą i estetykę swojego wyglądu,
  b) porusza się na bezpiecznym terenie (zna swoje miejsce w sali, nie wychodzi z klasy bez pozwolenia nauczyciela, nie chodzi po szkole w czasie zajęć, nie opuszcza terenu szkoły bez opieki w czasie przerw i po skończeniu lekcji),
  c) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, regulaminów wycieczek, prawidłowo reaguje na istniejące zagrożenia, pomaga słabszym i mniej sprawnym.

 6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
  a) zna i stosuje formy grzecznościowe,
  b) utrzymuje czystość w klasie, toalecie szkolnej, na stołówce, w autobusie, na ulicy itp.,
  c) w miejscu publicznym zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

 7. Okazywanie szacunku innym osobom:
  a) jest uprzejmy wobec nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów,
  b) jest uczciwy w codziennym postępowaniu (prawdomówny, koleżeński, uczynny, lojalny wobec klasy).

powrót