strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 
Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
WZOROWE BARDZO DOBRE DOBRE POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE
Zawsze dotrzymuje ustalonych terminów.

Rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań.

Jest uczynny i koleżeński.

Pomaga i broni innych.

Zwykle dotrzymuje ustalonych terminów.

Wykonuje powierzone mu prace i zadania.

Przestrzega zasad współżycia społecznego.

Na ogół dotrzymuje ustalonych terminów.

Dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań i prac. -

Zdarza się że nie dotrzymuje ustalonych terminów.

Niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań i prac.

Przeszkadza w zajęciach lekcyjnych.

Często nie dotrzymuje ustalonych terminów.

Niezbyt starannie wykonuje powierzone mu zadania i prace.

Odnosi się lekceważąco do uczniów, pracowników szkoły i pracodawcy.

Rzadko przestrzega zasad współżycia społecznego.

Nie dotrzymuje ustalonych terminów.

Nie wykonuje powierzonych mu zadań.

Jest agresywny.

Nie przestrzega zasad współżycia społecznego.

Przeszkadza w zajęciach lekcyjnych.

 
Dbałość o piękno mowy ojczystej
WZOROWE BARDZO DOBRE DOBRE POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE
Jest zawsze taktowny.

Prezentuje wysoką kulturę.

Kulturalnie odnosi się do kolegów, pracowników szkoły i pracodawcy.

Jest zwykle taktowny.

Życzliwe usposobienie.

Stara się o zachowanie kultury słowa.

Na ogół jest taktowny. Zdarzyło się że uczeń zachował się nietaktownie.

Pod wpływem emocji użył niekulturalnego słownictwa.

Jest nietaktowny.

Czasami używa wulgaryzmów

Zwykle jest nietaktowny, używa wulgaryzmów

Jest agresywny.

Nie stara się o poprawę swojego zachowania.

 
Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych
WZOROWE BARDZO DOBRE DOBRE POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE
Zawsze przestrzega regulaminu, zasad bezpieczeństwa.

Prawidłowo reaguje na wystąpienie zagrożenia.

Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów.

Przestrzega regulaminu, zasad bezpieczeństwa.

Reaguje na wystąpienie zagrożenia.

Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów.

Zdarzyło się, że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych osób, ale zareagował na zwróconą mu uwagę.

Zdarzyło się, że uczeń palił papierosy, pił alkohol, nadużywał narkotyków i sytuacja ta nie powtórzyła się.

Kilkakrotnie trzeba było zwracać uwagę uczniowi na to, że nie przestrzega zarządzeń i regulaminów.

Kilkakrotnie zdarzyło się że uczeń podczas zajęć lekcyjnych opuścił teren szkoły.

Jego zachowanie może spowodować zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób.

Kilkakrotnie zdarzyło się, że uczeń palił papierosy, pił alkohol, nadużywał narkotyki.

Często stwarza zagrożenie.

Często zdarzało się że podczas zajęć lekcyjnych uczeń opuścił teren szkoły.

Lekceważy niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane mu uwagi.

Często zdarzyło się, że uczeń palił papierosy, pił alkohol i nadużywał narkotyki.

Nie przestrzega zarządzeń regulaminu.

Nagminnie zdarzało się że podczas zajęć lekcyjnych uczeń opuszczał teren szkoły.

Lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag.

Nagminnie uczeń pali papierosy, pije alkohol, nadużywa narkotyki.

 
Godne kulturalne zachowanie się ucznia w szkole i poza nią
WZOROWE BARDZO DOBRE DOBRE POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE
Wyróżnia się, dba o mienie szkoły, klasy, kolegów.

Jest uczynny i życzliwy, pomaga innym.

Reaguje na przejawy zła.

Dba o mienie osobiste, szkolne i społeczne.

Pomaga i broni innych.

Pozytywnie reaguje na przejawy zła.

Na ogół dba o mienie wspólne. Uczeń nie zawsze dba o wspólne mienie.

Zdarza się, że niewłaściwie zachowuje się w miejscach publicznych.

Nie dba o mienie szkoły.

Często niewłaściwie zachowuje się w miejscach publicznych.

Nie zawsze utrzymuje porządek wokół siebie.

Nie dba o mienie własne i wspólne.

Niewłaściwie zachowuje się w szkole i w miejscach publicznych.

Na zwracaną uwagę reaguje agresywnie.

 
Okazywanie szacunku innym osobom.
WZOROWE BARDZO DOBRE DOBRE POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE
Szanuje godność innych osób.

Podkreśla szacunek do pracy, wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz innych osób.

Okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły i pracodawcy.

Szanuje pracę własną i innych, nie uchyla się od pomocy kolegom.

Okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły i pracodawcy.

Na ogół nie uchyla się od pomocy kolegom.

Zdarzyło się, że nie przejawił szacunku i godności dla innych osób.

Zdarzyło się, że nie przejawił szacunku do pracy własnej i innych.

Często nie szanuje innych osób.
( jest nieuczciwy)

Często nie szanuje pracy innych, unika pracy na rzecz szkoły i zespołu klasowego.

Nie widzi potrzeby szanowania innych osób.

Nie widzi potrzeby szanowania pracy innych, odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych.

 
Dbałość o honor i tradycję szkoły
WZOROWE BARDZO DOBRE DOBRE POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE
Zawsze aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Pomaga w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych.

Aktywnie reprezentuje szkołę na zewnątrz w imprezach kulturalnych ,zawodach sportowych i różnych konkursach.

Uczestniczy w życiu klasy i szkoły , angażuje się w imprezach klasowych Na ogół uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Sporadycznie uczestniczy w życiu klasy i szkoły , tylko na wyraźne polecenie wychowawcy lub nauczyciela. Nie jest zaangażowany w życie klasy i szkoły. Odmawia wszelkiej pomocy na rzecz klasy i szkoły.

Swoją postawą zniechęca innych uczniów do aktywności.

 
Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
WZOROWE BARDZO DOBRE DOBRE POPRAWNE NIEODPOWIEDNIE NAGANNE
Systematycznie uczęszcza na wszystkie zajęcia szkolne i praktyczną naukę zawodu , wszelkie nieobecności są usprawiedliwione

W stosunku do swoich możliwości osiąga maksymalne wyniki nauczania

Bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych , rzetelnie i systematycznie przygotowuje się do zajęć , prowadzi dzienniczek praktycznej nauki zawodu

Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień

W stosunku do swoich możliwości osiąga dość wysokie wyniki nauczania

Bierze udział w zajęciach lekcyjnych i przygotowuje się do zajęć , prowadzi dzienniczek praktycznej nauki zawodu

Ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych,
(nieobecności łącznie do10%)

W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy innych uwarunkowań osiąga przeciętne wyniki nauczania

Czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba nieobecności wynosi 50%)

W stosunku do swoich możliwości osiąga raczej niskie wyniki nauczania

Sporadycznie bierze czynny udział w zajęciach, systematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych

Często opuszcza lekcje i praktyczną naukę zawodu bez usprawiedliwień (łączna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności wynosi 70%)

W stosunku do swoich możliwości osiąga niskie wyniki w nauce

Na ogół nie bierze czynnego udziału w zajęciach lekcyjnych i nie przygotowuje się do zajęć

Nagminnie spóźnia się , opuszcza zajęcia lekcyjne i praktyczną naukę zawodu bez usprawiedliwienia

W stosunku do swoich możliwości osiąga zdecydowanie zbyt niskie wyniki w nauce

Nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych , siedzi biernie na lekcji

powrót