WITAMY I ZAPRASZAMY

  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów prawnych. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci młodzieży niepełnoprawnej, tworzenia optymalnych warunków do ich rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego poprzez oddziaływania o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i terapeutycznym, a także udzielanie wsparcia ich rodzinom.
    Dokumentacja

O stowarzyszeniu
statut
projekty
aktualności
Walne Zebrania Członków
sprawozdania
kontakt

 

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” z dn. 21.03.2018r.

    czytaj    

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” z dn. 22.11.2017r.

    czytaj    

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” z dn. 04.03.2010r.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania – lista obecności – zał. 1

 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta. Sposób głosowania nad uchwałami.

 3. Przedstawienie porządku zebrania.

 4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2009 – zał.2

 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2009 – bilans, rachunek wyników – zał. 3, zał. 4

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2009 – zał. 5

 7. Poddanie pod głosowanie uchwał:
  uchwała nr 1/2010 w sprawie:
  zatwierdzenie rocznego sprawozdanie merytorycznego za rok 2009 – zał. 6
  uchwała nr 2/2010 w sprawie:
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 – zał.7
  uchwała nr 3/2010 w sprawie:
  udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2009 – zał. 8

 8. Ustalenie harmonogramu działań w roku 2010.

 9. Poddanie pod głosowanie uchwały nr 4/2010 w sprawie:
  zatwierdzenia harmonogramu działań na rok 2010 – zał. 9.

 10. Wolne głosy i wnioski.

 11. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Ad. 1. Pani Renata Jakubowska- prezes Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” przywitała wszystkich przybyłych na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.– lista obecności – zał. 1.

Ad. 2. Następnie ustalono, że spotkaniu przewodniczyć będzie p. Renata Jakubowska, protokołować będzie p. Ewa Górczyńska. W toku dyskusji nad sposobem głosowania i podejmowaniem uchwał ustalono, że sposób głosowania będzie jawny, natomiast uchwały podejmowane będą zwykłą większością głosów.

Ad. 3. Przewodniczący zebrania przedstawił porządek obrad.

Ad. 4. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009 w imieniu zarządu przeczytała p. Renata Jakubowska – zał.2

Ad. 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2009 – bilans, rachunek wyników szczegółowo przedstawione zostało przez p. Renatę Jakubowską – zał. 3, zał. 4

Ad. 6. Następnie odczytano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2009 – zał. 5 Przewodniczący Komisji – p. Beata Tomaszewska w imieniu Komisji wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2009.

Ad. 7. Następnie poddano pod głosowanie następujące uchwały:
uchwała nr 1/2010 w sprawie:
zatwierdzenie rocznego sprawozdanie merytorycznego za rok 2009 – zał. 6 – uchwała przyjęta całkowitą większością głosów.
uchwała nr 2/2010 w sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 – zał.7 – uchwała przyjęta całkowita większością głosów.
uchwała nr 3/2010 w sprawie:
udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2009 – zał. 8 – uchwała przyjęta całkowitą większością głosów.

Ad. 8. W imieniu Zarządu prezes stowarzyszenia podziękowała na udzielenie absolutorium. Następnie rozpoczęto dyskusję nad planowanymi przedsięwzięciami w roku 2010. W toku dyskusji ustalono, że odbędzie się II Festyn integracyjny „Mama, tata i ja” oraz realizowany będzie projekt plastyczno-fotograficzny „W obiektywie, czyli jak widzę świat”. Ustalono, ze stowarzyszenie wystąpi do Starostwa Powiatowego we Wrześni o przyznanie środków na realizację w/w projektów, jednocześnie realizacja projektów uzależniona będzie od przyznanych środków finansowych.
Za uchwałą nr 4/2010, w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Stowarzyszenia- zał. 9. głosowali wszyscy obecni.

Przewodnicząca zebrania podziękowała przybyłym za uczestnictwo w zebraniu członków stowarzyszenia. Na tym zakończono spotkanie.

Protokół z przebiegu Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” z dn. 29.01.2009r.

Zgodnie z § 12 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” w dniu 29.01.2008 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W zebraniu wzięło udział 20 osób (Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna oraz nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni). Przewodnicząca zebrania R. Jakubowska zapoznała wszystkich obecnych z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.

 2. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” – uchwała nr 1/2009.

 3. Przedstawienie propozycji harmonogramu działań w roku 2009. Zatwierdzenie harmonogramu działań Stowarzyszenia. Głosowanie nad uchwałą nr 2/2009 w sprawie zatwierdzeniem harmonogramu pracy Stowarzyszenia na rok 2009.

 4. Wytypowanie osób upoważnionych do konta. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 3/2009 w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie Stowarzyszenia.

 5. Ustalenie wysokości składek członkowskich – uchwała nr 4/2009 w sprawie wysokości składek członkowskich.

 6. Głosowanie nad uchwałą nr 5/2009 w sprawie powołania nowych członków Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”.

 7. Wolne głosy i wnioski.

1. W toku dyskusji nad punktem pierwszym dotyczącym sposobu głosowania i podejmowania uchwał ustalono, że sposób głosowania będzie jawny, natomiast uchwały podejmowane będą zwykłą większością głosów.

2. Przewodnicząca zebrania przedstawiła politykę rachunkowości jaka powinna być realizowana zgodnie z art. 4 oraz art. 9 i 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2002 Nr 76, poz.694) zwany dalej ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137 z 2001 r. poz. 1539) wprowadza się jako obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 r. dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.
Uchwała w sprawie zasad (polityki) rachunkowości nr 1/2009 – zał. 2 została zaakceptowana jednogłośnie.

3. W wyniku dyskusji ustalono, że w roku 2009 Stowarzyszenie będzie organizatorem dwóch imprez o charakterze integracyjnym. W czerwcu zaplanowano festyn „Mama, tata i ja” w gospodarstwie agroturystycznym „Hula” w Gutowie Małym. Osobami odpowiedzialnymi za to przedsięwzięcie, opracowanie projektu zostały p. O. Sierecka-Nawrocka i p. J. Pilarska. Natomiast na przełomie września i października zaplanowano organizację imprezy pod hasłem „Ja-dla rodziców, Rodzice-dla mnie” w ramach cyklu „Cztery pory roku- Święto pyry” w gospodarstwie agroturystycznym w Nowym Folwarku. Osobami odpowiedzialnymi za to przedsięwzięcie jest p. H. Szymkowska, p. R. Jakubowska, p. M. Szymkowiak. Oprócz imprez integrujących środowisko lokalne planowana jest realizacja projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Planowane jest rozpoczęcie realizacji projektu prozdrowotnego,, Citius-altius-fortius (szybciej, wyżej, silniej)” idee olimpijskie w moim życiu”, projektu artystyczno-fotograficznego „FotoArt - potrafię zmienić swój świat” oraz program teatralny „ Dzieci w krainie baśni”. Ustalono, ze stowarzyszenie wystąpi do Starostwa Powiatowego we Wrześni o przyznanie środków na realizację w/w projektów, jednocześnie realizacja projektów uzależniona będzie od przyznanych środków finansowych.
Za uchwałą nr 2/2009, w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Stowarzyszenia głosowali wszyscy obecni (zał. nr 3 do protokołu).

4. Następnym punktem realizowanym podczas zebrania było wytypowanie osób, które będą miały dostęp do konta stowarzyszenia.
Nr konta: Bank Spółdzielczy we Wrześni 68 9681 0002 0022 4594 0198 8653
Na podstawie uchwały nr 3/2009 upoważniono 4 osoby z Zarządu do dysponowaniem środkami finansowymi na cele statutowe Stowarzyszenia (zał. nr 4 do protokołu)-Renatę Jakubowską-prezesa, Arletę Chudzikowską - viceprezesa, Zofię Andrzejczak-Tomys -viceprezesa, Marzena Szymkowiak - skarbnika.

5. Ustalono wysokości składki członkowskiej, która wynosi 5 zł miesięcznie (do czerwca 2009r. ze względu na konieczność zgromadzenia środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej-opłata za prowadzenie konta, koszty związane z wypisami z KRS). Przez pozostałe miesiące składka wynosić będzie 1 zł. Za uchwałą nr 4/2009 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich głosowali wszyscy członkowie (zał. 5 do protokołu).

6. Zgodnie z uchwałą nr 5/2009 w sprawie przyjęcia nowych członków stowarzyszenia, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” zyskało sześciu nowych członków (zał. nr 6 do protokołu). Za tym zakończono obrady Stowarzyszenia. W głosowaniu nad przyjęciem nowych członków w skład Stowarzyszenia głosowało 20 osób (lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu).

7. Przewodnicząca zebrania podziękowała przybyłym za uczestnictwo w zebraniu członków stowarzyszenia.

Protokołował

Lista załączników:
1. Lista obecności Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – zał. 1.
2. Uchwała nr 1/2009 w sprawie zasad rachunkowości (polityki) – zał. 2
3. Uchwała nr 2/2009 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu działań Stowarzyszenia – zał. 3.
4. Uchwała nr 3/2009 w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie Stowarzyszenia – zał. 4
5. Uchwałą nr 4/2009 w spawie ustalenia wysokości składek członkowskich – zał. 5
6. Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia – zał. 6.

   

powrót