strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

    x
xx


Szkoła Specjalna Przysposabiajaca do Pracy

   
  O szkole
   
  Przysposobienie do pracy
  Klasa IIISPdP

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni w roku szkolnym 2015/2016 wzbogacił swoją ofertę edukacyjną o funkcjonowanie szkoły ponadgimnazjalnej dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną – Szkołę Przysposabiającą do Pracy. W trakcie nauki w SPdP absolwenci gimnazjum będą utrwalać zdobyte na wcześniejszym etapie edukacyjnym umiejętności oraz będą uczyć się wykorzystywać je w realnych sytuacjach życiowych. Treści edukacyjne będą ściśle powiązane z działaniami praktycznymi. Materiał nauczania jest przeznaczony do realizacji w ciągu trzech lat nauki (z możliwością wydłużenia etapu edukacyjnego) Zajęcia oparte na autorskim programie nauczania „Pracuję w domu i ogrodzie” prowadzone będą w formie zajęć warsztatowych w szkolnych pracowniach lub poza nią tj. zajęcia z ogrodnictwa w Ośrodku Hipoterapii i Rehabilitacji w Czeszewie. Program opracowany przez Magdalenę Janiak i Hannę Ludwiczak kładzie nacisk na prowadzenie gospodarstwa domowego m.in. przygotowywanie posiłków, zakupy, planowanie pracy, sprzątanie oraz dbałość o otoczenie domu m.in. sadzenie i pielęgnowanie roślin, drzew, krzewów owocowych oraz ozdobnych. Program ma charakter wielokierunkowy i nie ogranicza się wyłącznie do prowadzenia domu i ogrodu, uwzględnia indywidualność ucznia, jego możliwości i daje mu szansę na poszukiwanie, poznawanie i tworzenie. Proponujemy uczniom zajęcia z rękodzieła, informatyki i prac biurowych, zajęcia artystyczne i sportowe. Nauka zorganizowana w wyżej wymieniony sposób ma umożliwić uczniom zdobycie szerokiego wachlarza kompetencji społecznych, przygotować ich do autonomicznego (na miarę możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia, ma służyć takiemu opanowaniu podstawowych umiejętności i czynności pracy aby przygotować absolwenta do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Absolwent SPdP

 • zostaje wyposażony w umiejętności i sprawności , które są niezbędne do realizacji zadań dnia codziennego
 • potrafi podejmować różne role społeczne w środowisku macierzystym
 • posiada podstawową wiedzę o godnym, aktywnym życiu partnerskim oraz funkcjonowaniu rodziny
 • przestrzega ogólnie przyjętych norm
 • uczestniczy w życiu społecznym
 • na miarę swoich indywidualnych możliwości jest w stanie sprostać wymaganiom i oczekiwaniom stawianym mu przez społeczeństwo.
 • rozumie pojęcie pracy
 • podejmuje określone czynności adekwatne do własnych możliwości
 • jest świadomy swoich umiejętności
 • umie dokonać wyboru konkretnego zadania do realizacji
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie pracy
 • posiada pozytywną motywację
 • jest przygotowany do samodzielnego poruszania się w środowisku w zależności od swoich możliwości
 • w miejscu pracy, miejscach publicznych, podczas przejazdów środkami komunikacji potrafi zachowywać się w sposób społecznie akceptowany
 • potrafi zwrócić się o pomoc do właściwych osób
 • umie skoncentrować się na zadaniu
 • stara się wykonać je poprawnie od początku do końca
 • w miarę możliwości dokonuje adekwatnej oceny swojej pracy
 • jest zdolny do korygowania ewentualnych błędów w czasie wykonywania pracy